BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 130/BXD-KTXD
V/v: Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2009

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 558/TTĐT-KHTC ngày 21/9/2009của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình xây dựngđược hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng;Trường hợp chủ đầu tư đủ điều kiện năng lực theo quy định để lập Báo cáo kinhtế kỹ thuật thì chi phí được xác định theo văn bản số 1751/BXD-VP Việc thanhtoán thực hiện theo qui định hiện hành. Không áp dụng chi phí lập Báo cáo kinhtế kỹ thuật tại văn bản số 1751/BXD-VP đối với mua sắm hàng hoá thiết bị khôngđầu tư xây dựng công trình.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ căn cứ ý kiến nêu trên đểthực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh