BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khaithác cảng Phước An

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 449/CV-PAP ngày 19/6/2012 củaCông ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An về việc áp dụng định mứcchi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng Phước An,tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng dự toán côngtrình được lập cho từng loại công trình giao thông, hạ tầng, dân dụng… như quyđịnh tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ xây dựng Hướng dẫnlập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầutư xây dựng công trình thì chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình đượctính bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dựtoán của công trình được duyệt phù hợp với phân loại, phân cấp công trình quyđịnh tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lýchất lượng công trình xây dựng. Trường hợp dự án gồm nhiều loại công trình thìchi phí thiết kế được xác định cho từng loại công trình theo quy mô chi phí xâydựng trong dự toán của từng loại công trình được duyệt. Dự án đầu tư xây dựngcông trình Cảng Phước An, tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An và khu dịch vụhậu cần cảng, chi phí thiết kế được tính bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng chưacó thuế giá trị gia tăng trong dự toán của công trình khu cảng và đường nội bộ,tuyến đường giao thông kết nối vào cảng, công trình hạ tầng, công trình dândụng (nhà lưu trú cán bộ và chuyên gia, khu hậu cần…) là phù hợp.

Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trìnhcó yêu cầu thiết kế 2 bước và thẩm tra dự toán Dự án đầu tư xây dựng công trìnhCảng Phước An, tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cầncảng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm theo quy định nhân với chi phí xâydựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình (khu cảng vàđường nội bộ, tuyến đường giao thông kết nối vào cảng, công trình hạ tầng, côngtrình dân dụng (nhà lưu trú cán bộ và chuyên gia, khu hậu cần…) được duyệt.

Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An căncứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TÉ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh