BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 130/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2010.

Kính gửi : Công ty TNHH một thành viên kinhdoanh nước sạch Hưng Yên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 79/TTr-QLDA ngày 14/8/2010của Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hưng Yên đề nghị hướng dẫnbù giá do trượt giá cho Dự án cấp nước thị tứ Phùng Hưng - huyện Khoái Châu -tỉnh Hưng Yên thuộc Chương trình nước và vệ sinh các thị trấn ở Việt Nam. Saukhi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Gói thầu thiết kế và thi công Hệ thống cấp nước thị tứ PhùngHưng – huyện Khoái Châu – tỉnh Hưng Yên sử dụng nguồn vốn vay ODA (vốn Phần Lanthông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam,việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo những quy định trong hợp đồng đó kývà hướng dẫn sau:

+ Đối với những khối lượng chậm tiến độ, thi công trong năm2007, 2008 thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tạivăn bản số 08/BXD-HTKT ngày 25/5/2009.

+ Đối với những khối lượng chậm tiến độ, thi công trong năm2009, 2010, căn cứ nội dung Biên bản họp tiến độ ngày 10/5/2010, Người quyếtđịnh đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh giá hợp đồng sau khi thỏa thuậnvới nhà tài trợ. Khi đó, hai bờn thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng theo điềukhoản điều chỉnh giá trong hợp đồng đó ký. Việc xác định thời điểm điều chỉnhgiá do Chủ đầu tư quyết định.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty TNHH một thành viên kinh doanhnước sạch Hưng Yên báo cáo Người quyết định đầu tư và Ban chỉ đạo Chương trìnhnước và vệ sinh các thị trấn để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh