TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty CP Thiết Bị Điện Sài Gòn
Địa chỉ: 199 Đường 19, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0301413755

Trả lời văn bản ngày 05/12/2014của Công ty về Thuế thu nhập cá nhân; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cánhân (TNCN):

- Tại Điểm a Khoản 3 Điều 2 quyđịnh thu nhập từ đầu tư vốn:

“Thu nhập từ đầu tư vốn làkhoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

a) Tiền lãi nhận được từ việccho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhânkinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhậnđược từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng dẫn tạitiết g.1, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.”

- Tại Điều 10 quy định căn cứtính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn:

“Căn cứ tính thuế đối với thu nhậptừ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ đầu tưvốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều2 Thông tư này.

2. Thuế suất đối với thu nhậptừ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

3. Thời điểm xác định thu nhậptính thuế

Thời điểm xác định thu nhậptính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thunhập cho người nộp thuế.

4. Cách tính thuế

Số thuế thu nhập cá nhân phảinộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 5%

…”

- Tại Khoản 1 Điều 25 có quyđịnh về khấu trừ thuế:

“1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức,cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của ngườinộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

...

d) Thu nhập từ đầu tư vốn

Tổ chức, cá nhân trả thu nhậptừ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này có trách nhiệmkhấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân trừ trườnghợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 9, Điều 26 Thông tư này. Sốthuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư này.

…”

Căn cứ quy định nêu trên,trường hợp Công ty theo trình bày và hồ sơ đính kèm có ký hợp đồng vay mượn sổtiết kiệm của cá nhân làm tài sản thế chấp cho Ngân hàng TMCP Quận Đội, Chinhánh TP. Hồ Chí Minh để bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán cho Công ty trong việcthực hiện các hợp đồng vay mượn, bảo lãnh và phải trả lãi vay cho cá nhân theomức lãi suất 0, 3%/tháng trên tổng số trị giá thế chấp thì khoản thu nhập cánhân được nhận này thuộc thu nhập chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn, trước khi chitrả lãi vay cho cá nhân Công ty phải khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 5% theohướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 4;
- Lưu: HC, TTHT.
4075, 4322– 308677 (08/12/2014)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga