TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------------------
Số: 130/GSQL-GQ3
V/v: Nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Gia Lai – Kon Tum
Trả lời công văn số 144/HQGLKT-NV ngày 22/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai – KonTum về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Gia Lai – Kon Tum căn cứ Giấy đăng ký xe (Registration card) và các giấy tờ khác thuộc bộ hồ sơ quy định tại khoản 1, Điều 4 Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 của Bộ Tài chính để xem xét cấp giấy phép nhập khẩu chiếc xe ô tô hiệu Lexus RX350, sản xuất tại Nhật năm 2011 cho ông Nguyễn Viết Quyền theo đúng quy định hiện hành.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Gia Lai – Kon Tum được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (02b)
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức