BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 130/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 3230/CT -TTr ngày 8/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lk v chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của Công tyTNHH DakMan Việt Nam, Tngcục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề chính sách thuế đối với thu nhập phát sinh từ hoạtđộng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai, ngày 29/9/2014 Tổng cục Thuế đã cócông văn số 4207/TCT - CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị CụcThuế tỉnh Đắk Lắk tham khảo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 4207/TCT -CS nêu trên và tình hình thực tế của Công ty TNHH DakMan Việt Nam đểhướng dẫn doanh nghiệp thực hiện phù hp (công văn số 4207/TCT -CS ngày 29/9/2014 của Tng cục Thuế gửikèm).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
-
Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung