BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÃ XÓ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 130/TCT-CS
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế TP. Đà Nẵng

Trả lời công văn số 3891CV/CT-TTr ngày 25/10/2002 của Cục thuế TP. Đà Nẵng về khấu trừ thuế GTGT đầuvào của hàng hóa, dịch vụ mua vào để xây dựng các công trình do tổ chức nướcngoài thành lập tại Việt Nam viện trợ nhân đạo, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1/ Về vấn đề Cục thuế hỏi Bộ Tàichính đã có công văn số 3667 TC/TCT ngày 16/4/2002 xử lý về thuế GTGT đối vớicông ty xây dựng để viện trợ nhân đạo do Công ty hợp danh và kinh doanh nhàQuảng Nam - Đà Nẵng nhận thầu trực tiếp với Tổ chức quốc tế EAST MEETS WEST.Theo nguyên tắc xử lý tại công văn trên, Tổng cục Thuế có công văn số 2051TCT/CS ngày 24/5/2002 trả lời Công ty TNHH Thái Bình Dương: Công ty là nhà thầutrực tiếp của Tổ chức quốc tế EAST MEETS WEST để xây dựng công trình viện trợnhân đạo thì công trình thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, nhưng được khấutrừ hoặc hoàn lại thuế GTGT đầu vào.

2/ Các trường hợp doanh nghiệpViệt Nam khác ký hợp đồng trực tiếp với Tổ chức quốc tế EAST MEETS WEST để xâydựng công trình viện trợ nhân đạo được xử lý tương tự theo nguyên tắc nêu tại 2công văn trên đây.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế TP. Đà Nẵng biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÚ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thị Cúc