BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 130/TCT-HT
V/v chính sách thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng số I.
(Địa chỉ: 526 ĐiệnBiên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1953/TCT-TCKT ngày 18/11/2008 của Tổngcông ty Xây dựng số I hỏi về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 2 Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/05/1998 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định: "Đối tượng chịuthuế giá trị gia tăng là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh vàtiêu dùng ở Việt Nam, trừ các đối tượng quy định tại Điều 4 của Nghị địnhnày"; Điều 4 của Nghị định nêu trên quy định cụ thể các đối tượng khôngthuộc diện chịu thuế GTGT, trong đó không có hoạt động lập dự án và thiết kế.

Tại Mục I, Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức;cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thứcđầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định: "Nghĩa vụ thuếhướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạtđộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theoLuật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty WSP HongKong Ltd (nhà thầu nước ngoài) ký Hợp đồng chính với Tổng công ty Xây dựng số Ilàm dịch vụ tư vấn và lập dự án thiết kế toà nhà Sailing Tower tại số 51 NguyễnThị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh vào tháng 10/2003 và sau đó có ký các phụlục thoả thuận bổ sung hợp đồng số 1 ngày 18/11/2004 và số 2 ngày 07/9/2006không phải là thoả thuận gia hạn hợp đồng; theo đó nhà thầu nước ngoài thựchiện tư vấn, thiết kế và cung cấp cho Tổng công ty xây dựng số I để sử dụng chohoạt động xây dựng ở Việt Nam thì dịch vụ tư vấn và thiết kế của nhà thầu nướcngoài thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và Tổng công ty xây dựng số I có tráchnhiệm kê khai, khấu trừ thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài.

Đối với thuế TNDN, trường hợp nếu toàn bộ công việc đượcthực hiện tại nước ngoài thì giá trị hợp đồng tư vấn dự án và thiết kế nàykhông thuộc đối tượng chịu thuế TNDN. Trường hợp nếu Hợp đồng có một phần côngviệc được thực hiện tại Việt Nam, một phần công việc được thực hiện tại nướcngoài nhưng không tách riêng được phần giá trị công việc thực hiện tại Việt Namvà giá trị công việc được thực hiện tại nước ngoài, thì toàn bộ giá trị hợpđồng chính, hợp đồng bổ sung số 1 và số 2 thuộc đối tượng nộp thuế TNDN theoquy định tại Thông tư 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Xây dựng số I đượcbiết và liên hệ với Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương