THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/TTg-KTN
V/v tình hình triển khai công tác đền bù, GPMB Dự án đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương(công văn số 11434/BCT-TNCL ngày 11 tháng 12 năm 2013) về tình hình triển khaicông tác đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Ủy ban nhân dân cáctỉnh/thành phố có tuyến ống đi qua được điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất đã được duyệt và chưa thu hồi phần diện tích đã đền bù, giải phóng mặt bằngđể tạo điều kiện cho việc áp dụng triển khai Dự án.

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phốihợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu thống nhấtphương án ứng vốn (được tính vào tổng mức đầu tư của Dự án) để tiếp tục triểnkhai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các diện tích đất đã được quyhoạch và có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do quy hoạch kéo dàitrên cơ sở phương án đền bù, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phêduyệt, đồng thời đàm phán với các đối tác tham gia Dự án về việc chia sẻ chiphí./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: TC, XD, TN&MT, KHĐT;
- Tổng công ty Khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, V. III;
- Lưu: VT, KTN (3), MT.(35b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải