THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 130/TTg-QHQT
V/v ký Công hàm trao đổi với Nhật Bản

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Y tế (công vănsố 1256/TTr-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Phê duyệt nội dung Công hàm traođổi về khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 461 triệu Yên Nhật của Chính phủNhật bản tài trợ cho Dự án “Tăng cường trang thiết bị cho Bệnh viện Phụ sảnTrung ương” như kiến nghị của Bộ Y tế nêu tại văn bản trên.

2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Y tếký Công hàm trao đổi trên với phía Nhật Bản.

3. Bộ Y tế làm các thủ tục cầnthiết để ký với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam bản Thỏathuận viện trợ cho Dự án tăng cường trang thiết bị cho Bệnh viện Phụ sản Trungương theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng