BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/TTr-ĐH
V/v cảnh báo hiện tượng mạo danh cán bộ thanh tra

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2014

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng

Thời gian gần đây, một số đối tượng mạo danh cán bộthanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo liên hệ với một số cơ sở giáo dục đại học đểđến thanh tra đột xuất hoặc để bán tài liệu. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạokhẳng định: Thanh tra làm việc theo kế hoạch; nếu có việc đột xuất, sẽ có vănbản cụ thể và Thanh tra không bán tài liệu.

Thanh tra thông báo để các trường hợp biết và cảnhgiác, tránh việc bị kẻ xấu lợi dụng. Nếu có tình huống như trên, đề nghị cáctrường liên hệ với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (số điện thoại 043 868 3759hoặc 043 868 2136) để kiểm tra lại thông tin.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Vụ GDĐH, Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Lưu: TTr.

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Phạm Ngọc Trúc