ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/UBND-XD 2
V/v: tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Ủy bannhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 3497/BXD-KHCN ngày31/12/2014 của Bộ Xây dựng v việctăng cường kiểm tra, giám sát việc thc hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng (có sao Văn bản kèm theo); Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Các s cótên trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành cấp tỉnh; UBNDcác huyện, thành phố,thị xã và các chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủcác quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựngtrên địa bàn tỉnh theo những nội dung tại Văn bản số 3497/BXD-KHCN ngày31/12/2014của Bộ Xây dựng.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư nghiêm túctriển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND: các huyện, thành ph, thị xã;
- Chánh VP, các Phó VP/UB tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, XD2.
Gửi:
VB giấy:

+ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
+ Chánh VP, các Phó VP/UB
tỉnh;
+ Các sở: Xây dựng, Giao thông, Công Thương, NN&PTNT;
VB điện tử: các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn