BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1300/BLĐTBXH-CSLĐVL
V/v giải quyết chế độ đối với người lao động

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty thực phẩm K.K.LIM (Việt Nam) TNHH xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Về nội dung quý Công ty hỏi tại công văn số 13/J .K.LIM đề ngày 21/03/2003 đã được quy định rõ trong Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 2/04/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/8CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. Đề nghị Công ty nghiên cứu để thực hiện./.

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng