TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1300/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với xe mô tô Việt Nam của đoàn du lịch Việt Nam đi Lào

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)

Trả lời công văn số 1444/TCDL-LHngày 16/12/2013 của Tổng cục Du lịch về việc giải quyết thủ tục hải quan chophương tiện Việt Nam của đoàn khách du lịch do Công ty TNHH DVDL Niềm Vui tổchức đi Lào qua cửa khẩu đường bộ, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vậntải tại công văn số 6459/BGTVT-HTQT ngày 17/9/2009 ngày 17/9/2009, Cục Giám sátquản lý - Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn Công ty TNHHDVDL Niềm Vui liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu liên quan để đượchướng dẫn, giải quyết thủ tục tạm xuất, tái nhập theo quy định đối với 06 xe môtô (thông tin phương tiện đính kèm) của đoàn khách du lịch đi Lào qua cửa khẩuđường bộ do Công ty TNHH DVDL Niềm Vui tổ chức, cụ thể là:

+ Tạm xuất qua cửa khẩu Tây trang,tỉnh Điện Biên;

+ Tái nhập qua cửa khẩu Na Mèo,tỉnh Thanh Hóa;

+ Thời gian: từ ngày 26/12/2013 đếnngày 03/01/2014.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hảiquan trả lời để Tổng cục Du lịch được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Công ty TNHH DVDL Niềm Vui (đ/c: 25 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm - PT. Hà Nội) (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh Điện Biên (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh Thanh Hóa (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha


DANH SÁCH

ĐOÀNXE MÔ TÔ VIỆT NAM SANG LÀO DU LỊCH TỪ NGÀY 26/12/2013-03/01/2014
(Kèm theo Công văn số 1444/TCDL-LH ngày 16 tháng 12 năm 2013)

TT

Người điều khiển

Số hộ chiếu

Loại xe

Dung tích (cm3)

Số khung

Số máy

Biển kiểm soát

Màu sơn

1

Lê Văn Công

B7609020

Yamaha

110

C6308Y160800

5C63160800

19L6-0854

Đen - Bạc

2

Van Huet johannes Theodorus Jozef Maria

MN8BKB003

SYM

124

BH001990

H001990

24S1-003.83

Đen

3

Mollen Jeroen Henricus Wilhelmus

NU568RF33

SYM

124

001956

001956

24B1-122.90

Đen

4

Van Hoorn Derk Jan

NYH112743

Honda

124

1019524

10M00549

24B1-012.13

Cam

5

Lankhuyzen Pieter Jan

NN8414PK8

Honda

124

1019343

00103

30N2-5321

Đen

6

Lê Văn Thành

B7247036

ESPERO

107

A166973

166973

24B1-516.44

Đen