BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1300/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Florafil 93 Powder và Florafil HP Powder

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 6254/HQHP-TXNK ngày 10/10/2012 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việcvướng mắc phân loại mặt hàng Florafil 93 Powder và Florafil HP Powder, theokhai báo là chất bổ sung chất tạo màu - Xanthophyll từ hoa cúc vạn thọ dùngtrong thức ăn chăn nuôi gia cầm nhằm cải thiện màu đỏ lòng trứng và thịt giacầm của Công ty TNHH Biomin Việt Nam, làm thủ tục tại Chi cục HQ Quản lý hàngđầu tư gia công - Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Về việc này, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

1. Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, ápdụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011của Bộ Tài chính; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theoThông tư 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính; Tham khảo chú giảichi tiết HS nhóm 32.03 thì:

Mặt hàng "Florafil 93Powder" và "Florafil HP Powder" là chế phẩm màu từ nguồn gốc màutự nhiên Xanthophyll được chiết xuất từ hoa Cúc Vạn Thọ, ngoài thành phần chấtmang mầu là xanhthophyl còn có các thành phần khác như chất mang, chất ổn định,chất độn… để cải thiện màu đỏ lòng trứng và thịt gia cầm, của nhà sản xuấtIndustrias Vepinsa, S.A, de C.V- Los Mochis, Sinaloa, Mexico, thuộc nhóm 32.03.

2. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thànhphố căn cứ hồ sơ và hàng hóa thực tế nhập khẩu để phân loại theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để cácCục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường