BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1300/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Sheng Fang.

Trả lời công văn số 01/CVTCT ngày 6/11/2009 của Công ty TNHHCông nghiệp Sheng Fang về thuế GTGT đối với hoạt động cho doanh nghiệp chế xuấtthuê lại đất và cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp, Tổng cục Thuế hướng dẫn ápdụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ quy định:

"Nhà đầu tư đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu côngnghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế có quyền:

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất và cho thuêlại đất đã xây dựng kết cấu hạ tâng kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu chếxuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế cho nhà đầu tư khác theo quy định củapháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Tại điểm 1 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn thuế suất thuế GTGT 0% áp dụngđối với hàng hoá, dịch vụ sau:

"Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

- Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu;

- Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủtướng Chính phủ . . .

Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ được cung ứng trực tiếpcho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, các dịch vụ cung cấp cho doanhnghiệp chế xuất để sử dụng cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng tại doanh nghiệpchế xuất được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Như vậy, Công ty TNHH Công nghiệpSheng Fang là doanh nghiệp chế xuất thuê lại đất và thuê sử dụng cơ sở hạ tầngtrong khu công nghiệp Phúc Khánh tỉnh Thái Bình để đầu tư sản xuất kinh doanhhàng xuất khẩu thì dịch vụ thuê lại đất và thuê sử dụng cơ sở hạ tầng trong khucông nghiệp được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Điều kiện để được áp dụng thuếsuất thuế GTGT 0% thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Công nghiệp Sheng Fangbiết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Thái Bình để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Thái Bình;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương