BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1301/BLĐTBXH-CSLĐVL
V/v giải quyết chế độ đối với người lao động

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty Bánh kẹo Hải Hà

Trả lời công văn số 63/CV-VP ngày 10/04/2003 của quý Công ty về nội dung ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm 4 mục I Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002, tại tiết c, điểm 1 mục II Thông tư số 11/2002/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, những thời gian nêu tại điểm 1 của công văn nói trên không được tính để mua cổ phần ưu đãi và hưởng trợ cấp mất việc làm theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/04/2002 của Chính phủ.

2. Theo quy định tại điểm 4 mục I Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đối tượng nêu tại điểm 2 và điểm 3 công văn nói trên, nếu không có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hoá thì không thuộc diện đối tượng được mua cổ phần ưu đãi.

3. Nội dung tại điểm 4 của công văn nêu trên: đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại tiết 2 khoản 5 Điều 1 Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9/01/2003 của Chính phủ và tiết a điểm 6 mục II Thông tư số 07/2003/TT-BLĐTBXH ngày 12/03/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

4. Nội dung tại điểm 5 của công văn nêu trên: Nhà nước sẽ có văn bản quy định cụ thể trong thời gian tới.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin thông báo để Công ty được biết./.

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng