BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------------------
Số: 1301/LĐTBXH-LĐTL
V/v: chế độ phụ cấp lưu động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên
Trả lời công văn số 342/LĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 13/4/2010 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên về chế độ phụ cấp lưu động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại mục II, Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ thì mức phụ cấp lưu động được xác định theo địa bàn xây dựng công trình (đơn vị hành chính nhỏ nhất là cấp xã); cụ thể: mức 1 (hệ số 0,6 so với mức lương tối thiểu chung) áp dụng công trình xây dựng ở địa bàn thuộc miền núi cao, đảo xa; mức 2 (hệ số 0,4 so với mức lương tối thiểu chung) áp dụng công trình xây dựng ở địa bàn thuộc miền núi, trung du; mức 3 (hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu chung) áp dụng công trình xây dựng ở địa bàn thuộc đồng bằng.
Hiện nay, danh mục các xã miền núi, miền núi vùng cao được quy định tại các Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên căn cứ vào các quy định trên hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh