BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1301/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp lương, phụ cấp lương đối với Tổng công ty

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 822/DKVN-TCNS ngày 09/4/2010 của Tậpđoàn Dầu khí Việt Nam về xếp lương, phụ cấp lương đối với viên chức quản lýTổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chínhphủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong cáccông ty nhà nước; Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đốivới Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng vàcông nhân, viên chức, nhân viên trong các công ty nhà nước theo Nghị định số205/2004/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 05/01/2005của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lươngcũ sang lương mới đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viênBan kiểm soát và viên chức giúp việc Hội đồng quản trị trong các công ty nhànước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên; Nghị định số 141/2007/NĐ-CPngày 05/09/2007 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ doNhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế và Thông tưsố 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộihướng dẫn thực hiện Nghị định số 141/2007/NĐ-CP nêu trên thì thành viên Hộiđồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty doBộ, ngành, các Tập đoàn kinh tế quyết định thành lập (trừ Tổng công ty đượcChính phủ cho phép xếp hạng đặc biệt) được xếp lương theo bảng lương tương ứngtheo hạng Tổng công ty; các trưởng phòng, phó trưởng phòng, ban chuyên mônnghiệp vụ trực thuộc Tổng công ty được xếp lương chuyên môn nghiệp vụ, hưởngphụ cấp chức vụ theo hạng Tổng công ty.

Tổng công ty Dầu Việt Nam do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thànhlập, theo đó các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, PhóTổng giám đốc, Kế toán trưởng của Tổng công ty được xếp lương theo bảng lươngcủa thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, bảng lương của Tổng giám đốc,Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng tương ứng với hạngTổng công ty; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của Tổng công tyxếp lương chuyên môn nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ theo bảng lương viênchức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty nhà nước, bảng phụ cấp giữ chức vụtrưởng phòng, phó trưởng phòng công ty tương ứng với hạng Tổng công ty ban hànhkèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tập đoàn Dầukhí Việt Nam biết và làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh để thựchiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân