BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1301/TCT-CS
V/v Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Hưng Yên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2623/CT-TTHT ngày 14/9/2012 của Cục thuế tỉnh Hưng Yên về việc xác định giátính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo hình thức xâydựng - chuyển giao (BT) đổi công trình lấy đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a.5 Khoản 9Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế GTGT thì:

"9. Đối với hoạt động kinhdoanh bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giáđất được trừ để tính thuế GTGT.

a) Giá đất được trừ để tính thuếGTGT được quy định cụ thể như sau:

a.5) Trường hợp cơ sở kinh doanh bấtđộng sản thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) đổi công trìnhlấy đất thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá tại thời điểm ký hợp đồngBT theo quy định của pháp luật";

Tại Điều 2 và Điều 4 Hợp đồng số 164/2010/HĐ /VH-SGTHY ngày 25/02/2010 về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựngtuyến đường giao thông liên tỉnh Hưng Yên - Hà Nội (đoạn từ Văn Giang đến xãDân Tiến huyện Khoái Châu) được ký giữa Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên(Bên A) và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (Bên B) quyđịnh:

"Điều 2: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý giao cho Bên B là nhàđầu tư thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông liên tỉnh Hưng Yên - HàNội (đoạn từ Văn Giang đến xã Dân Tiến huyện Khoái Châu) theo quy mô dự án đượcphê duyệt tại Quyết định 1431/QĐ-UB ngày 25/6/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên vềviệc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông liên tỉnh Hưng Yên- Hà Nội) và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy - UBND tỉnh Hưng Yên, các quy địnhcủa pháp luật hiện hành, theo phương thức sử dụng quỹ đất của Khu đô thị thươngmại và du lịch Văn Giang để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định tạiQuyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 của Bộ Tài chính về cơ chế tàichính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng";

"Điều 4: Nguồn vốn và hìnhthức thanh toán

4.1. Nguồn vốn:

- Nguồn ngân sách của tỉnh HưngYên: 422.835.757.652 đồng chi từ nguồn tạo ra từ quỹ đất của Khu Đô thị thươngmại và du lịch Văn Giang để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Nguồn vốn của Nhà đầu tư: Toàn bộphần kinh phí còn lại để hoàn thành dự án.

4.2. Hình thức thanh toán:

Trong quá trình thực hiện dự án,sau khi hoàn thành thủ tục nghiệm thu, quyết toán theo quy định của pháp luậthiện hành về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Hồ sơ sẽ được chuyển sang Sở Tàichính, Cục thuế tỉnh Hưng Yên để thực hiện thanh toán ghi thu, ghi chi theoQuyết định 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 của Bộ Tài chính";

Căn cứ các hướng dẫn trên và theoHợp đồng số 164/2010/HĐ/VH-SGTHY ngày 25/02/2010 ký giữa Sở Giao thông vận tải tỉnhHưng Yên (Bên A) và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (BênB), trường hợp Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng thực hiệntheo hình thức xây dựng công trình tuyến đường giao thông liên tỉnh Hưng Yên -Hà Nội (đoạn từ Văn Giang đến xã Dân Tiến huyện Khoái Châu) để đổi lấy đất thìgiá đất được trừ để tính thuế GTGT (khi Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đôthị Việt Hưng thực hiện bán nhà ở tại Khu đô thị thương mại và du lịch VănGiang theo các hợp đồng mua bán nhà ký với Khách hàng sau ngày 01/3/2012) làgiá được xác định theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tàichính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Hưng Yên được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn