BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1302/TCT-CS
V/v chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được côngvăn số 465/CT-TTHT ngày l/2/2013 và công văn số 4133/CT-TTHT ngày 14/12/2012của Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng về việc khoản chi bồi dưỡng cho lao động nữ saukhi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai của Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ(Tổng Công ty). Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Tại Điều 34 Luật Bảo hiểm Xãhội số 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội quy định:

"Điều 34. Trợ cấp một lầnkhi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc ngườilao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằnghai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con".

- Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tưsố 123 / 2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

" 1. Trừ các khoản chi nêutại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ cácđiều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinhliên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn,chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật".

- Tại Điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDNquy định:

"2.9. Các khoản chi saukhông đúng đối tượng không đúng mục đích hoặc mức chi vượt quá quy định.

a) Các khoản chi thêm cho laođộng nữ được tính vào chi phí được trừ bao gồm:

- Chi bồi dưỡng cho lao động nữsau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai".

Căn cứ các quy định nêu trên,ngoài khoản trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi lầnsinh do Bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định tại Luật Bảo hiểm Xã hội số71/2006/QH11 nêu trên, Tổng công ty chi bồi dưỡng thêm cho lao động nữ khi sinhcon (lần thứ nhất hoặc lần thứ hai) nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy địnhcủa pháp luật thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế TP. Đà Nẵng được biết và thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC , CS (BTC);
- Vụ PC- TCT
- Lưu: VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn