BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1302/TCT-PCCS
V/v: Khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 446/CT-TTr1 ngày 10/01/2007 của Cục thuế TP. Hà Nội về trích khấu hao đối với tài sản cố định không có hóa đơn chứng từ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4 Điều 4 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định:

"Nguyên giá tài sản cố định của cá nhân, hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mà không còn hóa đơn, chứng từ là giá trị hợp lý do doanh nghiệp tự xác định tại thời điểm đăng ký kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của giá trị đó.

Trường hợp giá trị tài sản cố định do doanh nghiệp tự xác định lớn hơn so với giá bán thực tế của tài sản cố định cùng loại hoặc tương đương trên thị trường, thì doanh nghiệp phải xác định lại giá trị hợp lý của tài sản cố định làm căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệpp nếu giá trị tài sản cố định vẫn chưa phù hợp với giá bán thực tế trên thị trường, cơ quan thuế có quyền yêu cầu doanh nghiệp xác định lại giá trị của tài sản cố định thông qua Hội đồng định giá ở địa phương hoặc tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật".

Căn cứ quy định nêu trên: tài sản cố định của các trường học ngoài công lập và hợp tác xã nông nghiệp không có hóa đơn chứng từ theo quy định thì các đơn vị phải tự xác định giá trị tài sản cố định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của giá trị đó. Trường hợp giá trị tài sản cố định tự xác định lớn hơn so với giá bán thực tế của tài sản cùng loại hoặc tương đương trên thị trường, thì đơn vị phải xác định lại giá trị hợp lý của tài sản cố định làm căn cứ để tính khấu hao. Nếu vẫn chưa phù hợp với giá bán thực tế trên thị trường thì cơ quan thuế yêu cầu đơn vị xác định lại giá trị của tài sản cố định thông qua Hội đồng định giá ở địa phương hoặc tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội biết và thực hiện đúng quy định./.


Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương