THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------------
Số: 1302/TTg-KGVX
V/v: thành lập Trường Đại học Y khoa Hoàn Mỹ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần Y khoa Hoàn Mỹ.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Y khoa Hoàn Mỹ (Tờ trình số 272/TTr-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011 và công văn số 4851/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 7 năm 2011 và công văn số 4851/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 7 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Y khoa Hoàn Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Y khoa Hoàn Mỹ theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: PL, TH, ĐMDN, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5). QT 28
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Thiện Nhân