VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1302/VPCP-ĐMDN
V/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho tct lương thực miền Bắc

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

Về đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (tờ trình số 119/HĐQT-TCLĐ ngày 13 tháng 3 năm 2003) được bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tổng công ty Lương thực miền Bắc được bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

- Xuất khẩu lao động;

- Nuôi trồng thủy sản và các hoạt động dịch vụ có liên quan;

- Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu các loại nguyên liệu, thành phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc;

- Sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu các loại nguyên liệu, vật liệu nhựa và sản phẩm từ nhựa;

- Bán buôn, bán lẻ và đại lý xăng dầu, chất đốt;

- Cho thuê tài sản: nhà, kho, văn phòng (trong và ngoài nước);

- Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Tổng công ty Lương thực miền Bắc theo quy định hiện hành.

3. Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, Tổng công ty được phép kinh doanh các ngành, nghề đó khi có giấy phép hoặc đủ điều kiện kinh doanh theo quy định hiện hành.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng công ty Lương thực miền Bắc và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông