BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13024/BCT-XNK
V/v nhập khẩu bình chứa gas đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH LPG
Đ/c: A13, khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Ngày 04 tháng 12 năm 2009 Bộ Công Thương có công văn số 12352/BCT-XNK hướng dẫn về việc nhập khẩu bình chứa gas đã qua sử dụng, nay BộCông Thương đính chính khổ thứ 3 công văn nêu trên như sau:

"Hướng dẫn này có giá trị đến ngày 15 tháng 1 năm 2010khi Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 về Kinh doanh khí dầumỏ hoá lỏng của Chính phủ có hiệu lực thi hành".

Bộ Công Thương xin thông báo lại để công ty được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lương Ánh Quỳnh