BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1302 TCT/DNK
V/v: xử lý lập hoá đơn sai thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2005

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời Công văn số 544CT/TT-HT ngày 11/4/2005của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai v/v hướng dẫn xử lý ghi không đúng thuế GTGT. Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 14, Mục II, Phần A Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì:Dịch vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố bao gồm các hoạt động thu,dọn, vận chuyển, xử lý rác và các chất thải, thoát nước, xử lý nước thải khôngthuộc đối tượng chịu thuế GTGT, trường hợp DNTN Tân Phát Tài đã tính thuế GTGTvà lập hoá đơn GTGT giao cho khách hàng, đã kê khai nộp thuế nay mới phát hiệnnhầm lẫn:

- Nếu khách hàng đề nghị điều chỉnh hoá đơn, trảlại thuế GTGT thì Doanh nghiệp phải thu hồi hoá đơn đã giao cho khách hàng kèmtheo biên bản ghi rõ lý do thu hồi hoá đơn; lập hoá đơn mới thay thế hoá đơn đãthu hồi, trên hoá đơn ghi rõ hoá đơn thay thế cho hoá đơn số, ngày, tháng...(cách ghi hoá đơn theo điểm 5.1, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ).

- Trường hợp khách hàng không yêu cầu điều chỉnhhoá đơn thì không điều chỉnh lại.

Do hoạt động kinh doanh thu gom, xử lý nước thảithuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, vì vậy doanh nghiệp không được khấu trừthuế GTGT đầu vào. Nếu đã nhầm tính thuế GTGT đầu ra doanh nghiệp phải nộp toànbộ số thuế GTGT đầu ra vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Naibiết và thực hiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến