BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1303/BHXH-BT
V/v: Sửa đổi, bổ sung mã số KCB trên thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2007

Kínhgửi: Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 30/3/2007, Liên Bộ Y tế, Tàichính đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thựchiện Bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện, để phù hợp với những nội dung, yêu cầu quảnlý, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bổ sung việc ghi mã số khám chữa bệnhtrên thẻ BHYT cho người tham gia BHYT tự nguyện được quy định tại tiết 2.3,điểm 2 Quyết định số 4459/2005/QĐ-BHXH ngày 11/11/2005; Điểm 2 Quyết định số 2550/QĐ-BHXH ngày 12/06/2006, cụ thể như sau:

1. Mã số khám chữa bệnh của nhómđối tượng tham gia BHYT tự nguyện, bao gồm 02 ký tự:

1.1. 01 ký tự đầu của mã số khámchữa bệnh:

- Người tham gia BHYT tự nguyện làthành viên hộ gia đình ký hiệu bằng chữ T.

- Người tham gia BHYT tự nguyện làhọc sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáodục quốc dân ký hiệu bằng chữ U.

- Người tham gia BHYT tự nguyện làcán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn (theo quy định tạiQuyết định số 240/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ) ký hiệubằng chữ V.

1.2. 01 ký tự cuối của mã sốkhám chữa bệnh: ký hiệu là chữ C, được hưởng các quyền theo thời gian đóngBHYT liên tục.

2. Nội dung ghi trên thẻ BHYT:

Dưới dòng ghi “Cấp lần…” là ngày,tháng, năm bắt đầu được hưởng các quyền lợi cao khi khám chữa bệnh BHYT gồm 03nhóm:

- Nhóm 1: Ghi 02 ký tự ngày;02 ký tự tháng; 02 ký tự cuối của năm bắt đầu được hưởng các khoản chi phí khisử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn;

- Nhóm 2: Ghi 02 ký tự ngày;02 ký tự tháng; 02 ký tự cuối của năm bắt đầu được hưởng thêm quyền lợi chămsóc sức khỏe thai sản, sinh đẻ;

- Nhóm 3: Ghi 02 ký tự ngày;02 ký tự tháng; 02 ký tự cuối của năm bắt đầu được thanh toán thêm các khoảnchi phí khi sử dụng các thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép ngoàidanh mục quy định của Bộ Y tế nhưng được phép lưu hành tại Việt Nam.

Ví dụ:

- Tham gia BHYT lần đầu thời hạn 6tháng, ghi ngày, tháng, năm ở nhóm 1.

- Tham gia thực hiện liên tục thờihạn từ 01 năm đến 03 năm, ghi ngày, tháng, năm ở nhóm 1 và nhóm 2.

- Tham gia liên tục trên 03 năm,ghi ngày, tháng, năm ở cả 03 nhóm (1, 2, 3).

3. Quyền lợi được hưởng khi khámchữa bệnh BHYT:

- Người tham gia BHYT tự nguyện lầnđầu hoặc tham gia lại sau một thời gian gián đoạn, được thanh toán 100% cho mộtđợt khám chữa bệnh ngoại trú có chi phí dưới 100.000 đồng; 80% cho một đợt khámchữa bệnh ngoại trú có chi phí từ 100.000 đồng trở lên và 80% chi phí khám chữabệnh nội trú, phần còn lại do người bệnh tự thanh toán. Không được hưởng cácquyền lợi khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn (quy định là mức khởiđiểm).

- Tham gia BHYT tự nguyện liên tụckể từ ngày, tháng, năm ghi ở nhóm 1 đến trước ngày, tháng, năm ghi ở nhóm 2,được hưởng thêm các quyền lợi khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn,được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán 80% chi phí nhưng không quá 20.000.000đồng cho một lần sử dụng dịch vụ, phần còn lại do người bệnh tự thanh toán (quyđịnh là mức 1).

- Tham gia BHYT tự nguyện liên tụctừ ngày, tháng, năm ghi ở nhóm 2 đến trước ngày, tháng, năm ghi ở nhóm 3, đượchưởng thêm quyền lợi chăm sóc thai sản, sinh đẻ (quy định là mức 2).

- Tham gia BHYT tự nguyện liên tụctừ ngày, tháng, năm ghi ở nhóm 3 trở đi, được hưởng các quyền lợi như đã nêu ởtrên, nếu người bệnh sử dụng các thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghépngoài danh mục quy định của Bộ Y tế nhưng được phép lưu hành tại Việt Nam, đượccơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán 50% chi phí của các thầy thuốc này (quy địnhlà mức 3).

Ví dụ: Chị X tham gia BHYTtự nguyện đóng tiền lần đầu từ ngày 01/01/2007, thuộc nhóm đối tượng thành viênhộ gia đình, sau đó liên tục tham gia BHYT trong thời gian tiếp theo, mã sốkhám chữa bệnh của chị X có ký hiệu là TC. Thời gian đóng BHYT ghi trên thẻBHYT và quyền lợi khám chữa bệnh chị X được hưởng từ ngày 31/01/2007 ghi nhưsau:

30-06-07

28-09-07

01-01-10

- Thời gian từ ngày 31/01/2007 đếnhết ngày 29/6/2007, chị X chỉ được thanh toán các khoản chi phí khám chữa bệnhnội trú, ngoại trú theo quy định, không được hưởng các quyền lợi khi sử dụngdịch vụ kỹ thuật cao (mức khởi điểm);

- Thời gian đóng BHYT từ ngày30/6/2007 đến ngày 27/09/2007, chị X được hưởng thêm các quyền lợi khi sử dụngdịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn (mức 1);

- Thời gian đóng BHYT từ ngày28/09/2007 trở đi, chị X được hưởng thêm các quyền lợi chăm sóc thai sản, sinhđẻ (mức 2);

- Thời gian đóng BHYT từ ngày01/01/2010 trở đi, ngoài các quyền lợi chị X được hưởng như đã nêu trên, nếu sửdụng các thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục quy địnhcủa Bộ Y tế nhưng được phép lưu hành tại Việt Nam thì được cơ quan bảo hiểm xãhội thanh toán 50% chi phí của các thuốc này (mức 3).

Yêu cầu Giám đốc bảo hiểm xã hộicác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn nêu trên chỉ đạo, tổchức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Bảo hiểm xã hộiViệt Nam xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Các Ban: GĐYT, KHTC, TN, CNTT;
- Lưu: VT, BT (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Xuyên