BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1303/TCT-CS
V/v trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Trà Vinh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 357/CT-TTHT ngày 18/03/2013 của Cục thuế tỉnh Trà Vinh đề nghị Tổng cục Thuếgiải đáp vướng mắc về áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công tyTNHH SX-TM Hưng Thịnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 17/04/2012, Tổng cục Thuế đã cócông văn số 1309/TCT-CS trả lời Cục thuế tỉnh Trà Vinh về vấn đề này. Tại côngvăn này, Tổng cục Thuế cũng đã nêu rõ nguyên tắc áp dụng ưu đãi miễn, giảm thuếthu nhập doanh nghiệp, đồng thời thống nhất với đề xuất của Cục thuế tỉnh TràVinh là: "nếu doanh nghiệp không hoạt động theo ngành nghề kinh doanhtrước đây thì doanh nghiệp không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi về thuế thunhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại".

Đối với ngành nghề kinh doanh xâydựng của đơn vị, được đăng ký kinh doanh và thực hiện năm 2008: việc áp dụng ưuđãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mở rộng được áp dụngtheo các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại cùng thờiđiểm, căn cứ vào tình hình thực tế đáp ứng ưu đãi của đơn vị và thuộc thẩmquyền của Cục thuế địa phương.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếtỉnh Trà Vinh được biết. Đề nghị Cục thuế tỉnh Trả Vinh căn cứ vào các quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫnđơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC- TCT
- Lưu: VT, CS – 2b

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường