BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13033/BCT-KHCN
V/v giải đáp thắc mắc khi áp dụng của Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công thương

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kính gửi:

- Công ty TNHH Phú Minh;
- Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Huyền

Sau khi Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009của Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượngformaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong cácđiều kiện khử trên sản phẩm dệt may có hiệu lực, Bộ đã nhận được công văn củamột số doanh nghiệp nhập khẩu đề nghị cho thông quan hàng hoá thuộc danh mụccần kiểm tra trước khi thông quan. Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Hiện nay đã có 02 phòng thí nghiệm chỉ định giám định hàmlượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trongcáo điều kiện khử trên sản phẩm dệt may:

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, TổngCục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (tại thành phố Hồ Chí Minh) Địa chỉ liênlạc: 49 Pasteur, Quận 1 TP. Hồ Chí Minh. Tel: (84-8) 38 29 42 74; Fax: (84-8)38 29 30 12. E-mail: info@quatest3.com.vn

- Viện Dệt May, Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Địa chỉ: 478 MinhKhai, Hà Nội. Điện thoại: 38624025, Fax: 04 38622867.

Thông tư số 32/2009/TT-BCT đã qui định cụ thể: phạm vi vàđối tượng áp dụng; tiêu chuẩn áp dụng và phương pháp lấy mẫu để giám định chấtlượng; điều kiện đảm bảo chất lượng hàng hoá; trách nhiệm của các bên liên quancác phụ lục, biểu mẫu hướng dẫn kèm theo.

Các doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với phòng thí nghiệmđã được chỉ định để đăng ký kiểm tra hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thểgiải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt maytheo qui định hiện hành./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thu Giang