BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1304/BLĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2003

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Trả lời công văn số 524/TCTKH ngày 1/04/2003 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 18/02/2003 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có công văn số 421/LĐTBXH-TL về việc đơn giá tiền lương năm 2003 đối với doanh nghiệp nhà nước. Trong thời gian Liên Bộ chưa thẩm định đơn giá tiền lương đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty và tạm ứng đơn giá tiền lương phù hợp với tình hình thực tế của Tổng công ty, tối đa không vượt quá mức qui định tại công văn nói trên. Đồng thời tính toán lại các chỉ tiêu gửi Liên bộ làm cơ sở để thẩm định đơn giá tiền lương chính thức vào quý III hoặc quý IV năm 2003./.

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân