TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1304/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Nội Thất MS Vina
(Địa chỉ: Ấp 6, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương)

Trả lời công văn số MS VINA/201126ngày 26/11/2013 của Công ty TNHH Nội Thất MS Vina, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa phù hợp với mục tiêu của dựán đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo đúngquy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, Thông tưsố 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại. Do vậy, việc xác định loạihình XNK, đề nghị công ty căn cứ vào mục đích kinh doanh và phối hợp với Chicục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để thực hiện.

Về địa điểm làm thủ tục hải quanthực hiện như sau:

1. Địa điểm làm thủ tục hải quanđối với loại hình SXXK thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, công văn số 15445/BTC-TCHQngày 11/11/2013, công văn số 16236/BTC-TCHQ ngày 22/11/2013 của Bộ Tài chính vàhướng dẫn tại công văn số 6501/TCHQ-GSQL ngày 1/11/2013 của Tổng cục Hải quan.

2. Địa điểm làm thủ tục hải quanđối với hàng gia công thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính.

3. Đối với hàng hóa của DN có vốnđầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phốiđề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại số thứ tự 83 công văn số 7700/TCHQ-GSQLngày 13/12/2013 của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị liênhệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến mở tờ khai để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính