BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1304/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe ôtô là quà tặng của tỉnh Hủa Phăn - CHDCND Lào

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1574/UBND-QT ngày12/03/2013 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị được tạo điều kiện tiếpnhận 02 chiếc xe ôtô hiệu Toyota Landcruiser là quà tặng của tỉnh Hủa Phăn Cộnghòa Dân chủ Nhân dân Lào cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa qua cửa khẩu quốctế Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa (gửi kèm), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Thông tư Liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/06/2010 của Bộ: Công Thương - Giao thông vậntải - Tài chính quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loạimới (chưa qua sử dụng) chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảngbiển quốc tế: Cái Lân - Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh,Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho Uỷ ban Nhân dântỉnh Thanh Hóa tiếp nhận 02 chiếc xe ôtô hiệu Toyota Landcruiser thì quan điểmcủa Tổng cục Hải quan là có thể xem xét ủng hộ.

Để có cơ sở trả lời Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Tổng cụcHải quan đề nghị Quý Bộ có ý kiến về nội dung nêu trên và Tổng cục Hải quan xinđược nhận lại ý kiến của Quý Bộ trước ngày 19/03/2013.

Tổng cục Hải quan trân trọng sự hợp tác của Quý Bộ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường