BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1304/TCHQ-TXNK
V/v chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan TP.Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được quyếtđịnh số 08/QĐ-BQL ngày 20/1/2014 của Ban quản lý các khu công nghiệp & chếxuất Hà Nội về việc chấm dứt dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số012043000092 chứng nhận lần đầu ngày 28/1/2008, do Ban quản lý các khu côngnghiệp & chế xuất Hà Nội cấp cho nhà đầu tư SUMITRONICS CORPORATION (NhậtBản) thành lập Công ty TNHH Sumitronics Việt Nam. Địa điểm thực hiện dự án: Khucông nghiệp Thăng Long, Đông Anh, TP. Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại Luật Thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Quản lý thuế, Luật đầu tư và các văn bản hướngdẫn thực hiện thì Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho Công ty TNHH Sumitronics (ViệtNam) không còn giá trị pháp lý.

1. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh,thành phố:

Kiểm tra trên chứng từ, sổ sách kếtoán, trên chương kế toán thuế xuất nhập khẩu (KT559), trường hợp xác định Côngty TNHH Sumitronics còn nợ thuế xuất nhập khẩu thì thực hiện các biện pháp thuhồi nợ thuế theo quy định.

2. Đề nghị Cục Hải quan thành phố HàNội căn cứ chế độ quy định và thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thuhồi Giấy chứng nhận đầu tư số 012043000092 thực hiện một số nội dung sau:

- Thu hồi Danh mục hàng hóa nhậpkhẩu được miễn thuế đã cấp (nếu có) và phiếu theo dõi trừ lùi của số hàng hóađã nhập khẩu (nếu có) và thông báo với cơ quan hải quan trên toàn quốc.

- Mời Công ty đến làm việc, yêu cầubáo cáo để thực hiện thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế (nếucó).

- Có văn bản thông báo đến các CụcHải quan tỉnh, thành phố biết và đề nghị rà soát thực hiện thu thuế đối với cáchàng hóa nhập khẩu của Công ty liên quan đến dự án.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang