ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1304/UBND-KTTH
V/v: Điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bình Dương, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở ban ngành, đoàn th;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Xét Ttrình số 690/TTr-SXD ngày 23/4/2013 của SởXây dựng về việc đề nghị UBND tnh ban hành công bố không điều chnh chi phí nhân công, máy thi công đi với công trình xây dựng trên địabàn tỉnh BìnhDương; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, lương công nhân của các Bộ đơn giá xây dựng côngbố năm 2011 và của Bộ đơn giá xây dựng - Phần khảo sát công bố lại năm 2013trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn phù hợp với thực tế và đảm bảo cao hơn mức lươngtối thiểu vùng theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tốithiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợptác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Do vậy, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương không áp dụng lươngtối thiểu vùng theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP để điều chỉnh chi phí nhân công,máy thi công trong các Bộ đơn giá nêu trên đối với công trình xây dựng thuộc địabàn tỉnhkể từ ngày 01/01/2013 (Theo hiệulực áp dụng củaNghị định số 103/2012/NĐ-CP).

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đềnghị các đơn vị có liên quan phản ánh về Sở Xâydựng để được hướng dẫn; trường hợp vượt thẩm quyền thì Sở Xây dựng cóbáo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết.


Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như trên;
- LĐVP, Hg, Km, Thắng, TH;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung