ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1304/UBND-NC
V/v sơ kết Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008

Bắc Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Sở Tư pháp

Ngày 22/5/2013, Bộ trưởng Bộ Tưpháp có Quyết định số 1171/QĐ-BTP ngày 22/5/2013 về việc ban hành Kế hoạch sơkết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Phó Chủ tịch Thường trực UBNDtỉnh Nguyễn Văn Linh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợpvới các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện LuậtQuốc tịch Việt Nam năm 2008; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày05/7/2013 để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

(Kèm theo bản phô tô Quyết định1171/QĐ-BTP ngày 22/5/2013 của Bộ Tư pháp và Công văn số 3912/BTP-HTQTCT ngày23/5/2013 của Bộ Tư pháp)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT TT UBND tỉnh;
- CVP, PCVPNC, TH.
- Lưu: VT, NC.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lê Tuấn Phú