VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1304/VPCP-QHQT
V/v cơ chế tham khảo chung về thương mại - đầu tư với Niu Di-lân

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 709 CV/BG-CA2 ngày 16 tháng 3 năm 2004), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Thương mại làm đầu mối thiết lập cơ chế tham khảo chung về thương mại - đầu tư Việt Nam - Niu Di - lân.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao