TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13049/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH So asia
(Địa chỉ: Tầng 8 s 74 Bà Triệu, Hàng Bài, Hà Nội)
MST: 0104136559

Trả lời công văn số: tax 012015 ngày 03/02/2015 của Công tyTNHH So asia hỏi về chính sách thuế nhà thầu, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài Chính hướngdẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinhdoanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định:

+ Tại Điều 6, Điều 7 mục 1 chương II quy định đối tượng chịuthuế

“Điều 6. Đối tượng chịu thuế GTGT

1... Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT doNhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp tại Việt Nam và tiêu dùngtại Việt Nam;

“Điều 7. Thu nhập chịu thuế TNDN

1. Thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầunước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là thu nhập phát sinh từ hoạt độngcung cấp, phân phối hàng hóa; cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồngnhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ trừ trường hợp quy định tại Điều 2Chương I).”

+ Tại Điều 8 mục 2 chương II quy định đối tượng và điều kiệnáp dụng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kêkhai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“Điều 8. Đối tượng và điều kiện áp dụng

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theohướng dẫn tại Mục 2 Chương Il nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam,hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

2. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đng nhà thu, hợp đng nhà thu phụ có hiệu lực;

3. Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thựchiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế.”

+ Tại Điều 11 mục 3 chương II quy định đối tượng và điều kiệnáp dụng việc nộp thuế GTGT, nộp thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trêndoanh thu như sau:

“Điều 11. Đối tượng và điều kiện áp dụng

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứngđược một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II thì Bên Việt Nam nộpthay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo hướng dẫn tạiĐiều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II.”

+ Tại tiết a điểm 2 điều 12 mục 3 chương II quy định tỷ lệ %để tính thuế GTGT trên doanh thu:

2. Tỷ lệ% để tính thuế GTGT trên doanh thu:

a) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với ngànhkinh doanh:

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ % đ tính thuế GTGT

1

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo him; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

5

+ Tại tiết a điểm 2 điều 13 mục 3 chương II quy định tỷlệ (%) thuế TNDN tínhtrên doanh thu tính thuế:

2. Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

a) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanhthu tính thuế đối với ngành kinh doanh:

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

2

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan

5

Riêng:

- Dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino;

10

- Dịch vụ tài chính phái sinh

2

- Căn cứ điểm d Điều 2 chương I Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013của Chính phủ quy định và hướng dẫn thihành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định người nộp thuế TNDN như sau:

Điều 2. Người nộp thuế

...d) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luậtnước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất,kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phầnhoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm:

- Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhàmáy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu, khí hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tạiViệt Nam;..:

- Căn cứ Điều 11 mục 1 chương II Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghịđịnh số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định thuế suất 10% nhưsau:

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này...

- Căn cứ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính về việchướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định:

+ Tại điểm e Điều 3 chương I quy định nguyên tắc cấp mã sốthuế:

“3. Nguyên tắc cấp mã số thuế:

e) Cấp mã số thuế cho Bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài

Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuếtrực tiếp với cơ quan thuế thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu có tráchnhiệm khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Bên Việt Nam được cấp mã số thuế 10 s để sử dụng cho việc khai, nộp thuếcho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.”

+ Tại điểm 5 Điều 5 quy định hồ sơ đăng ký thuế đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu,nhà thầu phụ nước ngoài:

“5. Hồ sơ đăng ký thuế đối với bên Việt Nam nộp thuế thay chonhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số04.1-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

Trường hợp Bên Việt Nam cần quyết toán, xác nhận số tiền thuếđã nộp thay cho các nhà thầu nước ngoài, Bên Việt Nam phải cung cấp cho cơ quanthuế trực tiếp quản lý 01 (một) bộ hồ sơ gồm: bản sao không yêu cầu chứng thựchợp đồng thầu; các chứng từ, tài liệu liên quan đến hợp đồng thu đã ký với các nhà thầu nước ngoàiđ phục vụ cho việc quyết toán thuế và xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụthuế (nếu có).”

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số: 84581301/FD_SUBID /ZOO-15028bản trích lục tiếng Việt (có đóng dấu của đơn vị) Dự án khu du lịch nghỉ dưỡngcao cấp Duyên Hà giữa bên giao thầu Công ty TNHHSo asia và bên nhận thầu Công ty TNHH Zoo studio.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH So asia(bên Việt Nam) ký Hợp đồng dịch vụ thiết kế nội thất cho “Dự án Khu du lịchnghỉ dưỡng cao cấp Duyên Hà” với Công ty TNHH Zoo Studio (là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tạiViệt Nam) thì nghĩa vụ thuế đối với hợp đồng trên được xác định như sau:

1./ Về việc xác định trách nhiệm kê khai,nộp thuế nhà thầu nước ngoài:

Trường hợp nhà thầu nước ngoài không đáp ứng điều kiện quy địnhtại điều 8 mục 2 chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của BộTài chính nêu trên thìCôngty TNHH So asia có nghĩa vụ tính, kê khai, nộp thay thuế nhà thầu trước khi thanh toán tiền theo quy định.

Thuế GTGT: Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ thiết kế nộithất là10%.

Tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu tính thuế là: 5%

Thuế TNDN: Tỷ lệ (%) thuếTNDN tính trên doanh thu tính thuế là 5%.

Về phương pháp tính thuế GTGT, thuế TNDN đề nghị Công ty nghiên cứu Điều12, Điều 13 mục III chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của BộTài Chính.

2./ Về việc cấp MST cho Công ty TNHH So asia nộp thay chonhà thầu nước ngoài:

Công ty TNHH So asia có trách nhiệm đăng ký MST đ sử dụng cho việc khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nướcngoài.

Thủ tục, hồ sơ đăng ký thuế nộp thay nhà thầu nước ngoàiCông ty thực hiện theo điểm 5 Điều 5 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết và thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P
Ktr1; P pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến