ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1305/UBND-KT
V/v báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất bãi bồi tại các địa phương

Long Xuyên, ngày 29 tháng 4 năm 2010

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện công văn số822-CV/TU ngày 22/4/2010 của Tỉnh ủy An Giang về việc thực hiện Quyết định số2092-QĐ/UBKTTW ngày 14/4/2010 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giám sátđối với Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang trong việc quản lý, sử dụng đất bãi bồitrên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Thế Năng có ýkiến chỉ đạo như sau:

1.UBND huyện, thị xã, thành phố khẩntrương thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 620/UBND-KT ngày 04/3/2010.

- Đối với các huyện chưa báo cáo theo đúng thờigian đã quy định tại công văn số 620/UBND-KT ngày 04/3/2010 thì khẩn trương báocáo chậm nhất đến ngày 05/4/2010 (cần lưu ý: báo cáo tình hình quản lý và sửdụng đất bãi bồi tại địa phương theo mốc thời gian từ khi đất bãi bồi hìnhthành đến hết tháng 03/2010).

- Đối với các huyện đã có báo cáo: rà soát cậpnhật thêm số liệu tình hình quản lý và sử dụng đất bãi bồi tại địa phương theomốc thời gian từ khi đất bãi bồi hình thành đến hết tháng 03/2010.

2.Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốccác huyện có báo cáo đúng thời gian nêu trên, trên cơ sở đó tổng hợp báo cáotình hình quản lý và sử dụng đất bãi bồi trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời thựchiện các nội dung theo chỉ đạo tại công văn số 620/UBND-KT ngày 04/3/2010 củaUBND tỉnh. Báo cáo khẩn trương trình UBND tỉnh trước ngày 10/5/2010.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan tổchức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng: KT, NC, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng