BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1306/TCT-PCCS
V/v:Xác định chi phí lãi vay

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 194/CT-TTHT ngày 06/02/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc xác định chi phí lãi vay khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty cổ phần 20/7, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 7 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập có hướng dẫn về chi phí lãi vay hạch toán vào chi phí hợp lý trong kỳ như sau: “Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần 20/7 năm 2003 có hợp đồng vay Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Ngãi, đã nhận và sử dụng tiền vay, năm 2005 đã trả lãi vay cho thời gian từ tháng 3/2003 đến tháng 10/2005; vì vậy, căn cứ hợp đồng vay và chứng từ chi trả thực tế Công ty hạch toán khoản chi phí lãi vay này vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế năm 2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương