BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1306/TCT-CS
V/v Hóa đơn lập sai ký hiệu hóa đơn

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Hà Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn sồ 72/CT-KTT ngày 10/01/2013 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt trường hợphóa đơn lập sai ký hiệu. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 28 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định xử phạt các hành vi viphạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử như sau:

" 1. Phạt tiền từ 1.000.000đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tửkhông đủ các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này."

Tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý đối với hoáđơn đã lập như sau:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập vàgiao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người muađã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lậpbiên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bánlập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượnghàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng. . . , tiền thuế giátrị gia tăng cho hoá đơn số. . . , ký hiệu. . . Căn cứ vào hoáđơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán,thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”

Căn cứ quy định trên, trường hợpCông ty Cổ phần Norfolk Hatexco gửi tới Cục Thuế tỉnh Hà Nam Thông báo pháthành cho mẫu số hóa đơn 01GTKT3/001 ký hiệu NP/11T nhưng lại lập hóa đơn giaocho khách hàng có ký hiệu NP/11P phát sinh từ ngày 01/11/2011 đến ngày01/06/2012) thì Công ty đã vi phạm quy định về tự in hóa đơn quy định tại Khoản1 Điều 28 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ.

Do các hóa đơn đã lập sai ký hiệuhóa đơn của Công ty Cổ phần Norfolk Hatexco đã được Công ty và người mua kêkhai thuế nên Công ty và người mua phải lập biên bản ghi nhận sai sót đối vớinhững hóa đơn đã lập nêu trên, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trênhóa đơn điều chỉnh chỉ ghi điều chỉnh về ký hiệu hóa đơn lập sai là NP/11P nayđiều chỉnh thành NP/11T và liệt kê đầy đủ số thứ tự của các hóa đơn lập sai kýhiệu hóa đơn mỗi khách hàng lập một biên bản ghi nhận sai sót và một hóa đơnđiều chỉnh cho số hóa đơn lập sai ký hiệu hóa đơn đã giao cho khách hàng đótrong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2011 đến ngày 01/06/2012) theo quy địnhtại Khoản 3 Điều 18 thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tàichính. Các hóa đơn điều chỉnh về ký hiệu hóa đơn này không dùng để kê khai bổsung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – BTC
- Vụ PC- TCT
- Trang Website Tổng cục Thuế
- Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn