BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1306/TM-ĐT
V/v trò chơi điện tử có thưởng

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1587/BKH-QLDA ngày 29/3/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2003/ QĐ-TTg ngày 27/2/2003 ban hành Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài.

Căn cứ Giấy phép đầu tư số 645/GP ngày 27/7/1993 của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-TCDL ngày 12/9/2000 của Tổng cục Du lịch; Công nhận Khách sạn Novotel Phan Thiết đạt tiêu chuẩn 4 sao;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc bổ sung chức năng kinh doanh trò chơi có thưởng tại Khách sạn 4 (bốn) sao Novotel tại Phan Thiết.

2. Máy móc thiết bị nhập khẩu phải mới 100% và hiện đại đối với 60 (sáu mươi) máy loại gạt số trúng thưởng (Stot Machines). Nên có chào hàng cạnh tranh và làm thủ tục nhập khẩu tại Bộ Thương mại./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu