THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
V/v: Bổ sung Học viện Quân y vào danh sách các trường xây dựng thành trường đại học trọng điểm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 543 /TTr-BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2014 về việc bổ sung Học viện Quân y vào danh sách các trường đại học xây dựng thành trường đại học trọng điểm Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ:
Đồng ý bổ sung Học viện Quân y vào danh sách các trường đại học xây dựng thành trường đại học trọng điểm của mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Học viện Quân y;
- VPCP : BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: KTTH, NC, TH, PL;
- Lưu : VT, KGVX(3).QT38
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam