BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1307/BXD-KTXD
V/v vướng mắc trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh TháiNguyên

Bộ Xây dựng đã nhận được côngvăn số 1185/UBND-KTN ngày 20/5/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vềvướng mắc trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định hiện hành củaNhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì trường hợp Ban quản lýdự án RE II tỉnh Thái Nguyên và nhà thầu ký phụ lục hợp đồng bổ sung và thựchiện nghiệm thu, bàn giao gói thầu RE II.TN-XL.17 thuộc dự án RE II mở rộngtrước thời điểm có Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án của ủy ban nhân dântỉnh Thái Nguyên là chưa phù hợp. Việc chấm dứt hợp đồng phải được thực hiệnphù hợp với các điều khoản của hợp đồng và các quy định của pháp luật hiện hànhvề chấm dứt hợp đồng. Việc thương thảo hợp đồng với nhà thầu mới phải phù hợpvới hợp đồng đã ký với nhà thầu trước, không trái Hồ sơ mời thầu.

2. Việc điều chỉnh giá hợp đồngxây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37 và Điều38 của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồngtrong hoạt động xây dựng:

a) Đối với hợp đồng theo đơngiá điều chỉnh sau khi điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư, nội dung điềuchỉnh phù hợp với quy định của hợp đồng và không trái Hồ sơ mời thầu thì chủđầu tư quyết định điều chỉnh.

b) Khi có khối lượng xây lắp đượcphép điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công do thay đổi chính sách về tiềnlương thì đơn giá của khối lượng xây lắp đó được điều chỉnh căn cứ vào đơn giátrong phụ lục hợp đồng (không trái Hồ sơ mời thầu và giá trúng thầu) và các điềukiện quy định trong hợp đồng đã ký. Trường hợp bên nhận thầu không hoàn thànhcông việc trong khoảng thời gian quy định trong hợp đồng do nguyên nhân chủquan của nhà thầu thì việc điều chỉnh giá sẽ được thực hiện dựa trên mỗi chỉ sốgiá hoặc giá được áp dụng trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộphồ sơ thanh toán theo thời gian quy định trong hợp đồng hoặc thời điểm thựchiện công việc do bên giao thầu quyết định.

Với nội dung trên, ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyêngiao Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Thái Nguyên hoànchỉnh Hồ sơ làm căn cứ cho việc giải ngân khối lượng công tác xây lắp hoànthành gói thầu RE II.TN-XL.17 vàtổ chức thực hiện các bước tiếp theo trong quản lý đầu tư xây dựng côngtrình theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh