BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1307/BXD-KTXD
V/v hướng dn điều chỉnh giá hợp đồng xây dng.

Hà Ni, ngày 15 tháng 6 năm 2015

Kínhgửi: Công ty TNHHMTV L Ninh - Qung Bình

Bộ Xây dng nhận được văn bn s 550CV/CTLN ngày 22/5/2015 caCông ty TNHHMTV L Ninh - Qung Bình đ ngh hưng dn điu chỉnh giá hp đng. Sau khi nghiên cu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hp đồng thc hintheocác tha thun đãký kết trong hp đồng phù hp vi quy định ca pháp lut liên quan áp dụng cho hp đng.

Hợp đng s 06/2010/HĐXL ký ngày 30/11/2010. Vic qun lý và thc hin hợp đồng theo quy định ca Ngh định s 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 caChínhphvhp đngtronghoạt động xâydng vàThôngtư s08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 ca B Xây dng hưng dn hp đng trong hoạt đng xây dựng. Theo đó, Khoản 1 Điều 22 Ngh đnh s 48/2010/NĐ-CPquyđnh: "hp đng xây dng được thanh lý trong trường hp các bên hntnh các nghĩa v theo hp đồng đã ký hoc hp đồng xây dựng b chm dứt theo quy đnh ca pháp luật".

Đi với trưng hợp nêu ti văn bản số 550CV/CTLN ngày 22/5/2015, nếu các bên đã hoàn thành các nghĩa v ca hợp đồng thì phi làm th tc thanh lý hp đồng trong thời hn 45 ngày k t ngày các bên tham gia hp đồng hoàn thành các nghĩa v theo hợp đồng hoặc hp đng b chấm dt theo quy định tiKhon 2 Điu 22 Ngh định s 48/2010/NĐ-CP. Việc điu chnh giá hợp đồngkng đượcápdng sau khi hp đng đãthanh .

Công tyTNHHMTVLNinh- QungBình căncứ hưng dẫntrên tổ chc thchin./.

Nơi nhn:
- Như trên
- L
ưu VT, V KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh