B CÔNG THƯƠNG
TNG CỤC NG LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

S: 1307/TCNL-KHCN
V/v áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 6467/TCHQ-GSQLngày 16 tháng 7 năm 2015 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện áp dụng mứcnăng lượng tối thiểu; sau khi nghiên cứu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010; Tổng cục Năng lượng xác nhận các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa và phương tiện, thiếtbị theo diện quá cảnh, chuyểnkhẩu, kinh doanh tạm nhập tái xuất không sử dng nănglượng tại Việt Nam sẽ không phải thực hiện áp dụng dán nhãn bt buộc và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

2. Đi với Công văn số 150625HVS/CV-01 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Công ty TNHH Huyndai - Vinashin về việc áp dụng dán nhãn năng lượng đối với hàng hóa tạm nhập tải xuất, Tng cụcNăng lượng đã có Công văn số 1148/TCNL-KHCN ngày 09 tháng 7 năm 2015 trả lời đối vi hànghóa thuộc diện tạm nhập tái xuất không sử dụng năng lượng tại Việt Nam không phải áp dụng dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tithiểu.

3. Ngày 14 tháng 7 năm 2015, BộCông Thương đã có Công văn số 7035/BCT-TCNL thống nhất với đề xuất của Tng cục Hải quan (tại Công văn s 5592/TCHQ-GSQL ) yêu cầu các doanhnghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu các phương tiện, thiết bị kiểm soát theo Quyết định s 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Th tướng Chính phủ được mang hàng hóa về bảo quản ch kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng với điều kiện cung cấp cáchồ sơ, chứng t, vănbản cam kết.

Trên đây làý kiến của Tổng cục Năng lượng đềnghị Tổng cục Hải quan thngnhất áp dng tại các Cục Hi quan tỉnh, thành ph./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Cao Quốc Hưng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Đức Quân