BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------
Số: 1308/TCT-CS
V/v: xử lý thu tiền sử dụng đất.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
Trả lời Công văn số 1056/CT-KTr2 ngày 17/02/2011 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về giải quyết thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại khoản 1, Điều 37 Luật Đất đai năm 2003 quy định: “1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; giao đất đối với cơ sở tôn giáo; giao đất, cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài.”
- Tại khoản 1, Điều 143 Luật Đất đai năm 2003 quy định: “1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.”
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cơ quan thuế trong quá trình quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra thuế phát hiện cơ sở kinh doanh sử dụng đất tự chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp được giao sang làm đất ở khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì cơ quan thuế báo cáo UBND cấp tỉnh để chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đất đai.
Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC, CST,QLCS;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn