BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1308/TCT-TNCN
V/v Giãn nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Diethemlm Việt Nam
 (Địa chỉ: tầng 1, toà nhà e.town2, 364 đường Cộng Hoà, phường 13, quận TânBình, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số DT/2009/2403 ngày 27/3/2009 của Công tyTNHH Diethemlm Việt Nam về việc "giãn nộp thuế thu nhập cá nhân";Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày06/02/2009 của Bộ Tài chính có hướng dẫn các đối tượng không được giãn nộp thuếTNCN bao gồm: "Cá nhân không cư trú (kể cả trường hợp không hiện diện tạiViệt Nam hoặc rời Việt Nam trước ngày 30/6/2009) có thu nhập từ kinh doanh; thunhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhậptừ trúng thưởng; thu nhập từ nhận thừa kế; thu nhập từ nhận quà tặng."

- Tại điểm 1.2 của công văn số 1823/BTC-TCT ngày 18/2/2009của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện giãn nộp thuế TNCN có hướng dẫn:"Việc xác định cá nhân không cư trú có các khoản thu nhập phát sinh tạiViệt Nam không thuộc diện được giãn nộp thuế, cụ thể bao gồm các trường hợpsau:

a) Cá nhân không hiện diện tại Việt Nam.

b) Cá nhân rời Việt Nam trước ngày 30/6/2009.

c) Cá nhân đến Việt Nam từ ngày 01/01/2009 nhưng không xácđịnh rõ thời gian rời Việt Nam, không có nơi ở đăng ký thường trú hoặc không cóhợp đồng thuê nhà ở có thời hạn từ 90 ngày trở lên tại Việt Nam."

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì trường hợp cá nhân ngườinước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty TNHH Diethemlm Việt Nam trongtháng 4/2009 và rời khỏi Việt Nam trước ngày 30/6/2009 hoặc không xác định rõthời gian rời Việt Nam thì cá nhân đó không thuộc diện được giãn thời hạn nộpthuế TNCN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Diethemlm Việt Namđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương