BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1309/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Trả lời công văn số 315/CV-HĐQT ngày 11/04/2003 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 4342 TC/TCDN ngày 29/04/2003, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo qui định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ qui định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với công ty Vận tải Thủy Bắc.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo qui định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính kể từ ngày Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Vận tải Thủy Bắc và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để kiểm tra, theo dõi./.

KT/ BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng