BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------

Số: 1309/TCHQ-KTTT
V/v: khoản phải cộng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 743/HQHP-TGTT ngày 1 tháng 2 năm 2010 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về phí vận tải hàng hóa tới cửa khẩu nhập, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Điểm g khoản 2 mục VII phần II Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính quy định: chi phí vận chuyển và mọi chi phí khác có liên quan trực tiếp đến vận chuyển hàng nhập khẩu đến địa điểm nhập khẩu, như: chi phí bốc, dỡ, xếp và chuyển hàng,… phải bao gồm trong trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu.

Căn cứ quy định trên thì phí xếp dỡ tại cảng bốc hàng và cảng dỡ hàng (THC - Terminal Handling Charge), phải là một phần của trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu.

Trường hợp trong THC đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) phải nộp ở Việt Nam thì được khấu trừ khoản VAT này ra khỏi trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- CHQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT; KTTT (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng