Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1309 TCT/NV5
NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỰCHIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ

Kính gửi : Sở thương mại thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 185/TM-KHĐN ngày 5-3-2002 của Sở thương mại thành phố Đà Nẵng về việc thuế nhậpkhẩu đối với máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của các doanh nghiệp có vốnđầu tư nước ngoài, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3 Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31-7-2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoàitại Việt Nam thì :

- Trường hợp các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhậpkhẩu máy móc, thiết bị từ nguồn vốn khấu hao để tạo tài sản cố định nhằm mụcđích mở rộng quy mô dự án hoặc thay thế, đổi mới công nghệ được miễn thuế nhậpkhẩu.

- Trường hợp cácdoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu máy móc, thiết bị từ nguồn vốnkhấu hao để thay thế các máy móc cũ đã hết thời hạn sử dụng nhưng không mở rộngquy mô dự án hoặc không thay thế, đổi mới công nghệ phải nộp thuế nhập khẩu.

Tổng cục thuế thông báo để Sở thương mại thành phố Đà Nẵngbiết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.